Kategori: Tarih

E. Balibar, I. Wallerstein – Irk Ulus Sınıf Belirsiz Kimlikler

Bu kitapta topladığımız ve birlikte sunduğumuz bu denemeler kişisel çalışmamızın, her birimizin sorumluluğunu tek başına yüklendiği anlarıdır. Ancak durumun ve koşulların özelliği bu denemeleri, son yıllarda yoğunlaşan ve bugün bir yansımasını ortaya koymak istediğimiz bir diyaloğun unsurları haline getirdi. Aydınlatılmasına katkıda bulunmak istediğimiz canalıcı soru şudur: Çağdaş ırkçılığın özgüllüğü nedir? Kapitalizmde sınıflara bölünmüşlükle ve ulus-devletlerin […]

Metin And – 16. Yüzyılda İstanbul Kent – Saray – Günlük Yaşam

1927’de İstanbul’da doğdum, üniversiteyi bitirdiğim 1950 yılına kadar 23 yıl hep İstanbul’da yaşadım. Yazları da İstanbul’un çeşitli semtlerinde ama daha çok Boğaziçi’nde geçirdim. Daha sonra adresim Ankara oldu, ne var ki bir ayağım hep İstanbul’daydı. Bu bakımdan her İstanbullu gibi bu büyülü kenti çok sevdim. Burada da neredeyse âşık olduğum yer Süleymaniye Câmii’dir. Öyle ki, […]

Dr. P. Pikkert – Hristiyan Batı Efsanesi

Günümüzde Hristiyanlık başladığı noktaya geri dönmüştür. Ciddi bir sosyo-politik güç haline geldikten sonra şimdi başlangıçtaki durumuna geri dönüş yapmış olan Hristiyanlık inancı, dünyadaki kültürel ve politik gruplar tarafından gereksiz ya da rahatsız edici olarak görülmektedir. Bu kitap Hristiyanlığın, bir zamanlar Batı Dünyası’nın egemen, kültürel, politik ve sosyal gücüyken, nasıl olup da kültürel açıdan dışlanan ve […]

Dr. Kriton Dinçmen – Psikiyatri ve Mitoloji

Bu monografiyi 1984 yılında ilk kez hazırladığımızda, amacımız özellikle bu şubeye yeni atılmakta olan genç hekimlerin hadiseye sadece faydalılık açısından bakmak gibi bazı çevrelerde beğeni kazanan ve önerilen kısır ve dar görüşlerin dışına taşabilmelerine yardımcı olabilmekti. Tıp’ta son seneler içinde kuvvet bulan ve insan komponentini inkâr edercesine dar ufuklu matematiksel-katı-tarifî tutum, kanaatimizce, belki kısa hesaplar […]

Mehmet Perinçek – Boryan’ın Gözüyle Türk Ermeni Çatışması

Ermeni belgeleriyle Ermeni soykırımı yalanını ortaya koymaya devam ediyoruz. Bu kez Ermeni kaynaklarını, Batı’nın Anadolu’yu paylaşma projeleri çerçevesinde inceleyeceğiz. Elinizdeki kitapta, başlıca kaynağımız, Boryan’ın “Ermenistan, Uluslararası Diplomasi ve SSCB” 1 adlı eseridir. Yakla şık 1000 sayfa hacmindeki bu kitap, çok önemli belgeleri içermektedir. Ancak bu çal ışmamızda, Boryan’ın yayınladığı zengin belgeler yanında, RusSovyet arşivlerindeki başka […]

Mehmet Mazak & Fatih Güldal – Tanzifatı İstanbul

Marmara, Boğaziçi ve Karadeniz ile bir yarımada üzerine kurulu olan İstanbul, tarihin bütün dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili bu kadim şehre Arap dünyasında Ümm-i Dünya, dünyanın anası denmiştir. Üç imparatorluğa payitahtlık etmiş olan İstanbul’un billurlaşmış bir şehir kültürü ve bu şehrin Avrupa’ya ve dünyaya örnek olmuş bir temizlik kültürü vardı. […]

Mehmet Kara – Bir Başka Açıdan Kutadgu Bilig

KUTADGU BİLİG, Doğu’da ve Batı’da üzerinde çok çalışılmış bir kitaptır. Bunun bazı sebepleri vardır: Karahanlı Türkçesiyle yazılmış az sayıda eserden biri olduğundan, dönemin dil özellikleri incelenirken bu esere sık başvurulmuştur. Yeni Müslüman olmuş Türk toplumunun o zamanki kültürü, bu toplumdaki sınıflar, sınıflar arası münasebetler, hukuk ve ahlâk kuralları bu eserden öğrenilebilmiştir. Fakat eserin en büyük […]

Dr. Bülent Şener – Türk Dış Politikasında Güç Kullanma Seçeneği

Elinizde tutmakta olduğunuz bu kitap geç kalmış bir çalışmadır. Birincisi, Türk dış politikası literatürü açısından bu yönde yapılan çalışmaların hem kapsam hem de sayı itibariyle oldukça sınırlı oluşunun ve uzun yıllar literatürde bu tür konuların bir “siyasi tarih anlatısı” olmaktan öteye gitmeyen bir düzeyde ele alınmasının doğurduğu bir geç kalmışlıktır. Iǚkincisi, genç bir araştırmacı olarak […]

Douglas Down – Kapitalizm ve Kapitallizmin İktisadı

Yirminci yüzyıl sona erdiğinde iki iktisadi gerçeklik alanı keskin ve rahatsız edici bir zıtlık içindeydi. Bir yandan, mevcut kaynakların ve teknolojinin bir araya gelmesi, tarihte ilk kez, yeryüzündeki 6 milyar insanın –halihazırda ya da bir kuşak boyunca– hiç değilse yeterince beslenmesini, barınmasını, giyinmesini, eğitim almasını ve sağlıklı yaşamasını olanaklı kılıyordu. Öte yandan, aynı nüfusun yarısından […]

Mehmet Çelik – Tarihin Hafızası

Son yıllarda “tarih” kamuoyunun gündeminde yer alan en önemli konulardan biri haline geldi. Yazılı ve görsel medyada çok sık yer almaya başladı. Bazı televizyon kanalları haftalık-daimi programlar yapmaya, bazı gazeteler haftalık dergi ve ekler vermeye başladı. Türkiye genelinde en rağbet edilen konferans konuları hep tarihle ilintili olanlardı. Tarihe merak, okullardan sokağa indi; evlerde, kahvehanelerde insanların […]

Mehmet Altan – Cami Kışla Parantezinde Türkiye

Aslında benim için 28 Şubat, 28 Şubat’tan önce başlamıştı… Hasan Cemal, “Kürtler” kitabının 280. sayfasında, 14 Şubat 1996’da tuttuğu şu notu aktarır: “Dinç Bilgin (Sabah gazetesi sahibi) hafta başı Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir’le başbaşa görüştü. Mehmet Altan ve Koray Düzgören’le ilgili memnuniyetsizliğini bildirmiş. Zafer Mutlu bu ikiliyi uyaracak. İşine son vermek söz konusu […]

Donna Rosenberg – Dünya Mitolojisi

Dünya Mitolojisi, dünyanın her tarafından edebi değerlerini koruyan söylenceleri bir araya getirmektedir. Her söylenceyi sunuşumda, bir ciltlik bir antoloji yazmamı, uzun destanları özetlememi gerektirmiş olsa da, onun ana düğümünü, karakterlerini, biçemini ve özgün kültürel değerini ortaya koymaya çalıştım. Söylenceler coğrafi dağılımlarına göre yedi ana bölümde toplandı: Yunanistan ve Roma, Ortadoğu, Kuzey Avrupa, Britanya, Uzakdoğu ve […]

Mark Zepezauer – CIA’nın Büyük Operasyonları

CIA Nasıl Kuruldu? CIA gibi bir örgütün gerekliliği kuruluş aşamasında şu görüşlerle dile getiriliyordu: “ABD, ekonomik ya da stratejik çıkarlarının tehdit edildiği her yerde müdahalede bulunmaya mahkûmdur. Dünyanın dört bucağında hammadde kaynaklan, pazarlan, müttefikleri ve müşterileri, askeri üsleri, uçak gemileri, atom denizaltıları vardır. Dünyamızın hiçbir noktası, Amerikan dolarının, Amerikan diplomasisinin, Amerikan füzelerinin etkisinden uzak kalamamaktadır. […]

Doğu Perinçek – Orta Asya Uygarlığı

Kırk yıldır, Türk tarihinin özellikle iki büyük devrimci atılımı üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunuyorum. Birincisi, Türklerin MÖ 1000’lerden MS 1000’lere kadar devam eden uygarlığa sıçrama sürecidir. İkincisi, 150 yıldır devam eden Millî Demokratik Devrimimizin en büyük atılımı olan Kemalist Devrim’dir. Orta Asya kavimlerinin tarihsel gelişimlerini inceleyen Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek başlıklı kitabımı, daha 1973 yılında […]

Maria Yordanidu – Loksandra İstanbul Düşü

Loksandra, nankörlük, devrinde İstanbul’da doğduğumu söylüyor. «Sus bre, yakacaksın bizi.» «Çok yaşasınmış Padişah Abdülmecit, gün yüzü görmeyesi…» «Sus dedik sana, delirdin mi böyle bağırıyorsun?…» Bağırmadı ki, canım! Bağırdı mı Loksandra? Yavaşçacık söyledi. Ama, Loksandra’nın yavaşı, Ayasofya’nın çanı. Onu bir duymayan ölüler. Kocaman sesi var mübareğin ve sesini zaptedemez. Ama, Loksandra’nın nesi kocaman değil ki! Sesi […]

Mahmut Goloğlu – Türkiye Cumhuriyeti Tarihi #2 – Tek Partili Cumhuriyet

Meselelere 1924’lerden bakılarak bugünlere doğru gelindiği zaman Türk siyasi hayatında çıkarlar için de manevralar çevrildiği, kelimeler üzerinde bile durularak nasıl spekülasyonlara girişildiği daha iyi anlaşılır. Nitekim, Sayın Mahmut Goloğlu’nun gerçekten uzun bir inceleme ürünü olan ve can alıcı noktalara parmak basan Devrimler ve Tepkileri: 1924-1930 adlı eserinde bunlar apaçık görülüyor… Sayın Goloğlu, uzun yıllar Parlamento’da […]